Sveiki atvykę!

Ar jūsų darbovietėje laikomasi lyčių lygybės principų? Ar vienodas paaukštinimo ir tobulinimosi galimybes turi vyrai ir moterys? Ar jūsų darbovietėje sudaromos galimybės derinti šeimos ir darbo įsipareigojimus?

Kviečiame išbandyti lyčių lygybės darbo vietoje įsivertinimo priemonę!

Interaktyvios įsivertinimo formos (klausimyno) tikslas – sudaryti galimybes įmonėms pačioms įsivertinti įmonėje vykdomą lyčių lygybės politiką ir/ar praktikas bei atitinkamai tobulinti šios politikos/praktikų įgyvendinimą (už personalo valdymą atsakingų darbuotojų mokymai, struktūriniai pokyčiai įmonėje) siekiant racionaliai naudoti įmonės socialinį kapitalą, didinti darbuotojų pasitenkinimą darbo sąlygomis bei gerinti įmonės įvaizdį visuomenėje.

Bendrąja prasme, ši įsivertinimo forma turėtų tarnauti kaip informacijos ir praktinių patarimų šaltinis, suteikiantis žinių kaip taikyti lyčių lygybės principus įmonėms. Tiesioginiai naudotojai – įmonių administracija, darbuotojai.

Lyčių lygybės darbo vietoje įsivertinimo forma parengta remiantis tarptautine patirtimi. Forma sukurta įgyvendinant projektą „Įmonių socialinės atsakomybės skatinimas Lietuvoje“, kurį įgyvendiną Jungtinių Tautų vystymo programa Lietuvoje. Projektas finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis, pagal 2007-2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 1 prioritetą „Kokybiškas užimtumas ir socialinė aprėptis“.


Rekomenduojama! Keletas klausimyno klausimų gali pareikalauti papildomos informacijos iš įvairių įmonės veiklos ir administracijos sferų.