enlt

ĮSA gairės vertybinių popierių biržoje listinguojamoms įmonėms

„Įmonių socialinės atsakomybės gairės vertybinių popierių biržoje listinguojamoms įmonėms“ – tai metodinė priemonė  ĮSA atskaitomybei gerinti.  ĮSA gairių vertybinių popierių biržoje listinguojamoms įmonėms tikslas  – padėti listinguojamoms įmonėms taikyti socialinius ir aplinkosauginius reikalavimus versle bei padidinti socialinių ataskaitų skaidrumą ir pagerinti jų kokybę. Gairės parengtos įgyvendinant projektą „VARTAI: įmonių socialinės ir aplinkosauginės inovacijos“, kurį finansuoja Europos socialinis fondas.

Atsisiųsti bylą:

Listinguojamu imoniu gaires

Pavyzdinis įmonių socialinės atsakomybės taikymo planas ir jo įgyvendinimo gairės valstybės valdomoms įmonėms

Pavyzdinio ĮSA taikymo plano ir jo įgyvendinimo gairių valstybės valdomoms įmonėms (toliau ĮSA taikymo planas ir gairės) tikslas – sukurti būtinas sąlygas plėtoti įmonių socialinę atsakomybę valstybės valdomose įmonėse ir skatinti jas taikyti ĮSA principus savo veikloje.

ĮSA taikymo plano ir gairių paruošimas yra pagrįstas Švedijos, Danijos, Norvegijos, Nyderlandų, Jungtinės Karalystės ir kitų užsienio valstybių gerąja patirtimi. Užsienio valstybių patirtis rodo, kad būtent per valstybės kapitalo arba kitaip kontroliuojamas įmones, kurioms valstybė turi didesnę įtaką nei kitoms, gali būti parodomas pavyzdys kaip sėkmingai įgyvendinti ĮSA. Lietuvoje ši sritis dar nėra išvystyta, todėl ĮSA taikymo planas ir įgyvendinimo gairės yra parengtos siekiant išplėtoti socialinės atsakomybės atskaitomybę bei sukurti būtinas sąlygas plėtoti socialinę atsakomybę valstybės įmonėse suteikiant metodines priemones ir kompetenciją valstybės įmonėms diegti ĮSA principus.

Pavyzdinio ĮSA taikymo plano ir jo įgyvendinimo gairių parengimas valstybės valdomoms įmonėms yra projekto „Vartai: įmonių socialinės ir aplinkosauginės inovacijos“ dalis. Projektą finansuoja Europos socialinis fondas, pagal 2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 1 prioritetą „Kokybiškas užimtumas ir socialinė aprėptis“. Projektą įgyvendina Jungtinių Tautų vystymo programa Lietuvoje.

Atsisiųsti leidinį:

ISA Gaires valstybes valdomoms imonems

Įmonių socialinės ir aplinkosauginės atsakomybės principų diegimas Lietuvos statybų sektoriuje. Praktinės gairės ir metodinė medžiaga

Šių gairių tikslas – padėti Lietuvos statybų sektoriuje taikyti įmonių socialinės atsakomybės (ĮSA) praktiką, sėkmingiau valdant sektoriui reikšmingas su darniu vystymusi susijusias grėsmes bei išnaudojant esamas galimybes.

Praktinės gairės ir metodinė medžiaga parengtos Jungtinių Tautų vystymo programos Lietuvoje įgyvendinamo projekto „VARTAI: Socialinės ir aplinkosauginės verslo inovacijos“ kontekste. Projektas įgyvendinamas Europos socialinio fondo lėšomis.

Atsisiųsti leidinį:

ISA diegimas statybu sektoriuje