enlt

Konferencija „Bendros vertės kūrimas – ateities verslo strategija“

2011 m. lapkričio 25d. Vilniuje įvyko VI-oji metinė Nacionalinio atsakingo verslo įmonių tinklo konferencija tema „Bendros vertės kūrimas – ateities verslo strategija“, kurios metu užsienio ekspertai bei Lietuvos verslo atstovai diskutavo kas yra bendra vertė, kodėl verslui svarbu siekti ne tik finansinės vertės ir ar verslas bei visuomenė iš ties gali eiti išvien, jei taip – tuomet kaip? Renginys organizuotas įgyvendinant projektą „VARTAI: socialinės ir aplinkosauginės verslo inovacijos“, kurį finansavo Europos socialinis fondas.

Atsisiuntimui pateikiama:

  • Marc Pfitzer, Michael Porter‘io ir Mark Kramer‘io vadovaujamos organizacijos „FSG“, direktoriaus Europai prezentacija „Creating Shared Value“ (atsisiųsti čia)
  • Peter Kromminga,Vokietijos atsakingo verslo tinklo direktoriaus, prezentacija (atsisiųsti čia).

ĮSA pažangos šalies mastu vertinimo indikatoriai

Įgyvendinan projektą „Įmonių socialinės atsakomybės skatinimas Lietuvoje“ buvo parengta ES valstybėse narėse taikomų ĮSA veiklos vertinimo rodiklių sistemų apžvalga ir rekomendacijos dėl ĮSA rodiklių sistemos sukūrimo Lietuvoje. Projektas finansuotas Europos socialinio fondo.

Dokumentai atsisiuntimui: Indikatoriu sistema; Priedai

Lyčių lygybės vertinimo Lietuvos įmonėse ataskaita

2009 m. Jungtinių Tautų vystymo programos Lietuvoje užsakymu buvo atliktas lyčių lygybės Lietuvos įmonėse tyrimas. Tyrimas atliktas naudojantis sukurtu lyčių lygybės indeksu, siekiant įvertinti lygių galimybių politiką įmonėse bei pateikti įmonėms individualizuotas ataskaitas, apimančias ir rekomendacijas apie vykdomos lyčių lygybės politikos tobulinimą.

Tyrimas atliktas Jungtinių Tautų vystymo programos Lietuvoje įgyvendinamo projekto, skirto įmonių socialinės atsakomybės skatinimui, metu. Projektas finansuotas Europos socialinio fondo.

Dokumentai atsisiuntimui: Tyrimo ataskaitos santrauka (pdf byla)

Moterų ir vyrų (lyčių) lygybės darbo vietoje rodiklio vertinimo metodika

Sudėtinis moterų ir vyrų (lyčių) lygybės darbo vietoje rodiklis (indeksas) sukurtas siekiant paskatinti lyčių lygybės politikos/praktikų įgyvendinimą bei plėtojimą privačiame sektoriuje didinant privataus sektoriaus atstovų informuotumą apie lyčių lygybės  užtikrinimą/vykdymą darbovietėje ir jos ekonominį naudingumą pačiam darbdaviui, bei skatinant lyčių lygybės principų praktinį įtvirtinimą darbovietėse. Sudėtinio moterų ir vyrų (lyčių) lygybės darbo vietoje vertinimo metodika sukurta panaudojant išbandytą Europos Bendrijų iniciatyvos EQUAL projekto Gender Index, realizuoto Lenkijoje, patirtimi.

Metodika sukurta ir testuota Jungtinių Tautų vystymo programos Lietuvoje įgyvendinamo projekto, skirto įmonių socialinės atsakomybės skatinimui, metu. Projektas finansuotas Europos socialinio fondo.

Dokumentai atsisiuntimui: Gender Index metodika (pdf) ir priedai (zip)

ĮSA veiklos įsivertinimo mokymai

2009 pavasarį Vilniuje buvo surengti intensyvūs 2 d. trukmės ĮSA įsivertinimo mokymai, skirti padėti įmonėms įsivertinti/įvertinti ĮSA praktiką ir parengti pasiūlymus dėl ĮSA strategijos įmonėje parengimo/tobulinimo.

Mokymai organizuoti Jungtinių Tautų vystymo programos Lietuvoje įgyvendinamo projekto, skirto įmonių socialinės atsakomybės skatinimui, metu. Projektas finansuotas Europos socialinio fondo.

Pateikiama mokymų medžiaga atsisiuntimui (pdf. Byla): ĮSA įsivertinimo mokymų medžiaga

ĮSA mokymai finansų sektoriui

2009 m. pavasarį Vilniuje buvo surengti socialinės ir aplinkosauginės atsakomybės mokymai finansų sektoriui, kurių metu buvo diskutuojama kaip kurti ir tobulinti įmonių/organizacijų strategijas ekonominio sunkmečio kontekste. Mokymus vedė darnaus vystymosi ekspertu Jean-Dominique Rugiero, Daxam Sustainability (Švedija).

Mokymai organizuoti Jungtinių Tautų vystymo programos Lietuvoje įgyvendinamo projekto, skirto įmonių socialinės atsakomybės skatinimui, metu. Projektas finansuotas Europos socialinio fondo.

Pateikiama mokymų medžiaga atsisiuntimui (pdf. Byla): Mokymų medžiaga

ĮSA pažangos vertinimas šalies mastu

2012 m. įgyvendinant projekta „VARTAI: socialienės ir aplinkosauginės inovacijos“, buvo atliktas nepriklausomas esamos ĮSA būklės, ĮSA plėtros priemonių veiksmingumo ir poveikio šalies mastu vertinimas. Šis vertinimas grindžiamas valstybės lygmens ĮSA įgyvendinimo rodikliais. Vertinimas apėmė:

  • Esamos padėties vertinimą;
  • ĮSA priemonių poveikio vertinimą;
  • ĮSA pažangos stebėseną.

Pateikiame parsisiuntimui:

Atsakingas verslas. Nr. 4

Atsakingas verslas“ – tai Jungtinių Tautų vystymo programos Lietuvoje leistas periodinis leidinys apie įmonių socialinę atsakomybę (ĮSA), ĮSA principus, teorija ir praktiką. Leidinys leidžiamas įgyvendinant projektą „VARTAI: įmonių socialinės ir aplinkosauginės inovacijos“, kurį finansuoja Europos socialinis fondas.

Ketvirtąjame“Atsakingo verslo“ numeryje pateikiama informacija apie atsakingą vartojimą.

Atsisiųsti leidinį (pdf. byla): Atsakingas verslas_Nr4

Atsakingas verslas. Nr.3

Atsakingas verslas“ – tai Jungtinių Tautų vystymo programos Lietuvoje leistas periodinis leidinys apie įmonių socialinę atsakomybę (ĮSA), ĮSA principus, teorija ir praktiką. Leidinys leidžiamas įgyvendinant projektą „VARTAI: įmonių socialinės ir aplinkosauginės inovacijos“, kurį finansuoja Europos socialinis fondas.

Trečiąjame „Atsakingo verslo“ numeryje pateikiama informacija apie verslo ir nevyriausybinių organizacijų partnerystę.

Atsisiųsti leidinį (pdf byla): Atsakingas verslas_Nr3

Pavyzdinis įmonių socialinės atsakomybės taikymo planas ir jo įgyvendinimo gairės valstybės valdomoms įmonėms

Pavyzdinio ĮSA taikymo plano ir jo įgyvendinimo gairių valstybės valdomoms įmonėms (toliau ĮSA taikymo planas ir gairės) tikslas – sukurti būtinas sąlygas plėtoti įmonių socialinę atsakomybę valstybės valdomose įmonėse ir skatinti jas taikyti ĮSA principus savo veikloje.

ĮSA taikymo plano ir gairių paruošimas yra pagrįstas Švedijos, Danijos, Norvegijos, Nyderlandų, Jungtinės Karalystės ir kitų užsienio valstybių gerąja patirtimi. Užsienio valstybių patirtis rodo, kad būtent per valstybės kapitalo arba kitaip kontroliuojamas įmones, kurioms valstybė turi didesnę įtaką nei kitoms, gali būti parodomas pavyzdys kaip sėkmingai įgyvendinti ĮSA. Lietuvoje ši sritis dar nėra išvystyta, todėl ĮSA taikymo planas ir įgyvendinimo gairės yra parengtos siekiant išplėtoti socialinės atsakomybės atskaitomybę bei sukurti būtinas sąlygas plėtoti socialinę atsakomybę valstybės įmonėse suteikiant metodines priemones ir kompetenciją valstybės įmonėms diegti ĮSA principus.

Pavyzdinio ĮSA taikymo plano ir jo įgyvendinimo gairių parengimas valstybės valdomoms įmonėms yra projekto „Vartai: įmonių socialinės ir aplinkosauginės inovacijos“ dalis. Projektą finansuoja Europos socialinis fondas, pagal 2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 1 prioritetą „Kokybiškas užimtumas ir socialinė aprėptis“. Projektą įgyvendina Jungtinių Tautų vystymo programa Lietuvoje.

Atsisiųsti leidinį:

ISA Gaires valstybes valdomoms imonems